ALAPÍTÓ OKIRAT
(kivonat)
 


Az Alapítvány neve:
     
                                Lemhényi Kéttannyelvű Alapítvány
     
     
Kérjük támogassa adója 1%-ával a "Lemhényi Kéttannyelvű Alapítvány"-t!
 
                                Bankszámlaszám: 11716008-20195524


                                    Adószám: 18214404-1-42
 
Az Alapítvány székhelye:
     
                                1163 Budapest, Hősök fasora 30.

     
     
Az Alapítvány célja:
     
    Az Alapítvány segíti a Budapest, XVI. kerület Hősök fasora 30. szám alatti Általános iskola kéttannyelvű oktatásában résztvevő gyermekek hatékonyabb nyelvtanulását, valamint az angol nyelvű országok szűkebb és tágabb értelemben vett kultúrájának mélyebb megismerését / megismerte- tését.
     
     
Az Alapítvány a fentiekben megjelölt célkitűzésre tekintettel tevékenységét az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében fejti ki:
         
    - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi  CLVI.tv.26.§. c./  4. pont)    
    
    - kulturális tevékenység (1997. évi  CLVI.tv.26.§. c./  5.pont)
     
     
A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az Alapítvány:    
    
    - támogatja azokat a kéttannyelvű oktatásban résztvevő tanulókat, akik sikeres nyelvvizsgára törekednek    
    
    - segíti a külföldi cserekapcsolatok kiépítését    
    
    - támogatja a kéttannyelvű képzésben résztvevő tanulók bel- és külföldi oktatását    
    
    - támogatja a kéttannyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedő teljesítményt nyújtó, illetve szociálisan rászoruló tanulókat    
    
    - a kéttannyelvű oktatásban résztvevő tanulók ismereteinek bővítése céljából részt vesz a tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésében, hozzájárul a nyertesek jutalmazásához    
    
    - rendszeresen támogatja a kéttannyelvű oktatásban résztvevő tanulók kulturális- és sporttevékenységeinek a szervezését, lebonyolítását    
    
    - itthoni és külföldi két tanítási nyelvű iskolákkal és egyéb kulturális és oktatási szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, együttműködést.
     
     
Az Alapítvány jogállása:
     
    Az Alapítvány jogi személy.
    Az Alapítvány nyitott. Mind belföldi, mind külföldi természetes személyek – azok bármely formában működő közössége – mind pedig jogi személyek anyagi felajánlásaikkal csatlakozhatnak az Alapítványhoz, ha céljaival egyetértve azok megvalósítását támogatni kívánják. Az Alapítvány ideológiai, politikai elkötelezettség nélkül nyitott alapítványként tevékenykedik.
     
     
A Kuratórium:
     
    Az Alapítvány kezelését 3 tagú Kuratórium látja el.
    Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.    
     
    A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 685. § b) pont /, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.    
     
    Az Alapítvány megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.    
     
    A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
     
     
A Kuratórium tagjai:    
 
     
     
A Kuratórium elnöke:    
    
 
     
     
Az Alapító a Kuratórium tagjait határozatlan időre kéri fel. A megüresedett kuratóriumi helyre új tagot az Alapító jogosult felkérni. A Kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek, az Alapítvány működésével kapcsolatos költségeiket az Alapítvány megtérítheti
     
 
A Kuratórium működése:
     
    A Kuratórium legfőbb feladata az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása és hatékony működtetése annak érdekében, hogy az Alapítvány célkitűzései minél szélesebb körben megvalósuljanak.
     
 
Az Alapítvány gazdálkodása, a vagyonfelhasználás módja:
     
    Az induló vagyon Alapítvány működésének a megkezdésére szolgál.    
 
Az Alapítvány kizárólag másodlagos jelleggel, és csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet
     
 
     
Budapest, 2011. március 10.

Lemhényi Kéttannyelvű Alapítványi kiadások